TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ FDI VÀ PHÁT THẢI CO2 TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á

Nguyễn Ngọc Đạt, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, Vũ Huyền Phương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Ngọc Đạt
  • Nguyễn Văn Duy
  • Nguyễn Trịnh Hoàng Anh
  • Vũ Huyền Phương

Abstract

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của nguồn vốn FDI và vấn đề phát thải khí CO2 tới tăng trưởng kinh tế tại một số nước Châu Á. Nghiên cứu sử dụng phương pháp moment tổng quát hóa (Generalized method of moments – GMM) để đánh giá ảnh hưởng của cả FDI và vấn đề phát thải khí CO2 tới tăng trưởng kinh tế. Kết quả phân tích bằng dữ liệu bảng (panel data) từ năm 1990 tới năm 2014 cho thấy FDI có tác động tích cực tức thời cũng như ở độ trễ 1 tới tốc độ tăng trưởng. Phát thải khí CO2 có tác động ngược nhiều ở độ trễ 1 năm tới tăng trưởng kinh tế. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia chỉ không chịu ảnh hưởng của mức đầu tư FDI của năm hiện tại mà còn chịu tác động của FDI và phát thải CO2 ở năm trước đó. Kết quả này có nhiều ý nghĩa cho việc hoạch định chính sách liên quan đến việc sử dụng các công nghệ năng lượng ít phát thải CO2 cho phát triển kinh tế của các quốc gia.

Từ khóa: FDI, tăng trưởng kinh tế, phát thải CO2, mô hình GMM.

Abstract:

This research is conducted to evaluate the influence of FDI and CO2 emission on the economic growth in some Asian countries. Generalized method of moments – GMM is used to appraise the effect of FDI and CO2 emission to the economic growth. The result of analyzing panel data from 1990 to 2014 showed that FDI had positive impacts upon the growth rate both immediately as well as at lag one. By contrast, CO2 emission caused a negative impact at lag one year. These results illustrate that the economic growth of a country is not only affected by FDI but by the total of CO2 emission of previous year as well. This conclusion has a lot of benefits in planning the national economic policies relating to lowering CO2 emission for the nation economics development.

Key words: FDI, Economics growth, CO2 Emission, GMM model.

Published
2018-05-18