MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Nguyễn Thị Lan

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Lan

Abstract

Tóm tắt:

Bài viết tập trung phân tích và đánh giá một số điểm mới của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 trên cơ sở khắc phục những thiếu sót trong BLDS năm 2005 về năng lực hành vi dân sự của cá nhân như: Bổ sung quy định về người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, bổ sung quy định những giao dịch dân sự mà nhóm người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được phép tham gia...

Từ khóa: cá nhân, năng lực hành vi dân sự của cá nhân.

Abstract:

The article focuses on analyzing and evaluating some  new amendments of the 2015 Civil Code on the basis of overcoming the shortcomings of the 2005 Civil Code’s provisions on capacity for civil acts of individuals such as new provisions on people with cognitive and behavioral disabilities, new provisions on civil transactions in which people from 15 to 18 years old are not allowed

Keywords: individual, capacity for civil acts of individuals

Published
2018-05-18