PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM

Trần Thị Hòa

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trần Thị Hòa

Abstract

Tóm tắt
Với mục tiêu phát triển kinh tế của nước ta là phát triển nền kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra cho các doanh nghiệp nói
chung và doanh nghiệp bưu chính nói riêng đứng trước các cơ hội kinh doanh mới, bên
cạnh đó cũng là những thách thức hết sức to lớn, mà thách thức lớn nhất hiện nay là vấn đề
cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường. Vấn đề này cũng đã là chủ đề nghiên cứu của nhiều tác
giả trong thời gian vừa qua với các cách tiếp cận khác nhau. Dưới khuôn khổ bài viết này,
tác giả trình bày về năng lực cạnh tranh động của doanh nghiệp, phân tích năng lực cạnh
tranh động của doanh nghiệp bưu chính và cách thức mà doanh nghiệp bưu chính Việt Nam
phát triển năng lực cạnh tranh động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị
trường bưu chính Việt Nam.
Từ khóa: Năng lực cạnh tranh động, doanh nghiệp bưu chính, Thị trường, môi trường
kinh doanh.

Published
2018-05-18