VÌ SAO HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA CẦN QUAN TÂM ĐẾN NÂNG CAO HIỂU BIẾT VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TÀI CHÍNH

Đặng Chí Thọ

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đặng Chí Thọ

Abstract

Tóm tắt
Hệ thống giám sát tài chính quốc gia hoạt động với nhiều chức năng như điều phối hoạt
động giám sát chuyên ngành, phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính
và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia... trong đó có chức năng kiến nghj
với các cơ quan thanh toán - giám sát chuyên ngành và cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm
đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hnàh hoặc không thực hiện đầy đủ các điều kiện
trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cho đến nay, chức năng này vẫn chưa được hoạt
động một cách có hiệu quả. Bài viết này xin đưa ra một số nguyên nhân đến từ chính những
người được hưởng lợi từ hệ thống này.
Từ khóa: tài chính quốc gia, luật bảo vệ người tiêu

Published
2018-05-18