PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Phùng Mạnh Hùng - Phạm Thị Diệu Anh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phùng Mạnh Hùng
  • Phạm Thị Diệu Anh

Abstract

Tóm tắt
Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia có nền kinh tế phát triển với hàng trăm tập đoàn kinh
tế và công ty đa quốc gia, khu vực DNNVV chiếm hơn 99% tổng số doanh nghiệp và có vai trò quan
trọng, được coi là động lực, là xương sống của các nền kinh tế này. Các chính sách hỗ trợ DNNVV
của Nhật Bản, Hàn Quốc đều được luật hóa tại các Đạo luật cơ bản về DNNVV. Nhiều tập đoàn hàng
đầu thế giới hiện nay của hai quốc gia này xuất phát từ các DNNVV và phát triển thành công là nhờ
kết nối và ứng dụng các thành quả, sản phẩm sáng tạo của hàng ngàn DNNVV trong chuỗi cung ứng.
Ở Việt Nam, các DNNVV đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Mặc dù
chiếm hơn 95% trên tổng số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên cả nước, song các DNNVV vẫn
đang gặp rất nhiều khó khăn về hành lang pháp lý, công nghệ sản xuất, mô hình quản lý, kỹ năng
quản lý của đội ngũ lãnh đạo, hạn chế về thông tin và tiếp cận dịch vụ tài chính, vốn đầu tư,... Bài
viết đã tổng hợp kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc trong quá trình thực hiện các chính sách
giúp hệ thống DNNVV phát triển, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình
phát triển hệ thống doanh nghiệp này tại Việt Nam.
Từ khóa: Phát triển, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Mã số: 196.281015. Ngày nhận bài: 28/10/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 03/11/2015. Ngày duyệt đăng: 04/12/2015.
Abstract
Japan and Korea are the the developed countries with hundred of conglomerates and
multinational companies. SMEs sector accounts for more than 99 percent of total enterprises and
plays an important role, as the backbone of these economies. SMEs support policies of Japan and
Korea are reflected in the Basic Act on SMEs. Many leading corporations of these two countries were
SMEs and have developed successfully due to connection and application of the results, innovative
products of SMEs in supply chain.
In Vietnam, SMEs play a vital role in the economic development process. Although accounting
for over 95% of businesses currently operating in the country, SMEs face many difficulties in the
legal framework, manufacturing technology, management model, management and leadership
skills, limited information access to financial services, investment, etc. The article summarizes
the experiences of Japan, Korea in the process of implementing the supporting policies for SMEs
development, thus, discovers the lessons learned during the development of this enterprise system
in Vietnam.
Key words: Development, Small and Medium Enterprises, Japan, Korea.
Paper No. 196.281015. Date of receipt: 28/10/2015. Date of revision: 03/11/2015. Date of approval: 04/12/2015.

Published
2018-05-18