BIÊN LÃI VAY VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI

Nguyễn Phúc Cảnh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Phúc Cảnh

Abstract

Tóm tắt
Lãi thu từ cho vay và lãi chi cho tiền gửi là hai khoản doanh thu và chi phí chính trong hoạt động
của ngân hàng thương mại, vì vậy chênh lệch giữa lãi thu và lãi chi có vai trò quyết định đến hiệu
quả hoạt động của ngân hàng. Trong khi lãi chi cho tiền gửi là bắt buộc thì lãi thu từ cho vay của
ngân hàng thương mại chịu nhiều rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng, vì vậy ngoài các yếu tố như vĩ
mô, tính cạnh tranh trong ngành thì các yếu tố khác thuộc về ngân hàng như vốn, tiền gửi và đặc
biệt là rủi ro có ảnh hưởng mạnh đến chênh lệch này. Bài viết sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 2000
- 2011 từ báo cáo của World Bank để nghiên cứu các yếu tố tác động đến biên lãi vay tại 38 quốc gia
có nền kinh tế mới nổi thông qua mô hình ước lượng cho dữ liệu bảng chúng tôi phát hiện rằng biên
lãi vay có phụ thuộc vào các yếu tố như lạm phát, vốn ngân hàng, tỷ lệ tiền gửi của dân chúng và rủi
ro tín dụng. Tuy nhiên tác động của các yếu tố yếu đi trong khủng hoảng, trong khi đó vai trò của
những yếu tố này tại các quốc gia thuộc nhóm BRICS yếu hơn so với các nền kinh tế mới nổi còn lại.
Từ khóa: Biên lãi vay, cạnh tranh, rủi ro tín dụng.
Mã số: 161.250715. Ngày nhận bài: 25/07/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 29/10/2015. Ngày duyệt đăng: 25/11/2015.
Abstract
Interest income from lending and interest expenses for deposit are important revenue and expense
in commercial bank operation, so the difference between interest income and interest expenses has
a important role to bank efficiency. While interest expense on deposits is mandatory, the interest
incomedepends on many risks, especially credit risk and other factors such as macroeconomics,
bank competition, and bank capital. This paper uses data for the 2000 - 2011 period from the report
of the World Bank to study the factors that affect the interest margin in 38 emerging countries
through panel data estimation.We discovered that the interest margin depends on factors such as
inflation, bank capital, thedepositary rate and credit risk. However these impactsare weaker in
crisis period, while they are more importantin the countries that are not in BRICS group.
Key words: Net interest margin, competition, risk.
Paper No. 161.250715. Date of receipt: 25/07/2015. Date of revision: 29/10/2015. Date of approval: 25/11/2015.

Published
2018-05-18