PHÂN TÍCH MỘT VỤ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ THEO CISG VÀ LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thanh Tâm, Võ Thành Vin

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Trần Thanh Tâm
  • Võ Thành Vin

Abstract

Tóm tắt
Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế năm 1980 (United
Nations Convention on Contracts for the International Sales of goods, sau đây gọi tắt là
CISG) được đánh giá là một trong những điều ước quốc tế (ĐƯQT) về thương mại thành
công nhất từ trước đến nay và Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị gia nhập Công ước
này. Bối cảnh này đặt ra sự cần thiết để tìm hiểu giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp
đồng mua bán hàng hoá quốc tế (HĐMBHHQT) theo CISG. Tranh chấp về trường hợp bất
khả kháng từ HĐMBHHQT tương đối phức tạp và phổ biến. Trên cơ sở nghiên cứu một vụ
kiện điển hình về trường hợp bất khả kháng trong HĐMBHHQT theo CISG, bài viết đưa ra
một số lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc phòng ngừa và giải quyết tranh
chấp từ HĐMBHHQT theo CISG.
Từ khoá: CISG, bất khả kháng, hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, tranh chấp

Published
2018-05-18