CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HẬU WTO

Nguyễn Thị Quy

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Quy

Abstract

Tóm tắt
Xu thế toàn cầu hoá đã và đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với mọi quốc gia
trong quá trình hội nhập. Cái lợi thì có nhiều, nhưng những khó khăn, bất lợi cũng không
phải là ít. Nguyên nhân chủ yếu là do môi trường kinh doanh liên tục có nhiều thay đổi, đa
dạng và phức tạp, nhất là môi trường kinh doanh quốc tế. Thực tế cho thấy, sau hơn 7 năm
tham gia vào “sân chơi” lớn – WTO, các doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên phải đối
mặt với nhiều thách thức mới và một loạt các rủi ro vốn có từ môi trường kinh doanh quốc
tế đã trở thành bài học đắt giá cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Bài viết này không ngoài mục đích làm rõ các cấp độ của môi trường kinh doanh, phân
tích các nhân tố tố tác động đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp giai đoạn hậu
WTO, lý giải những mặt tích cực, những hạn chế của quá trình hội nhập mang lại. Trên cơ
sở đó giúp các nhà hoạch định chính sách phía Việt Nam và bản thân các doanh nghiệp có
sự chuẩn bị tốt hơn trong việc nghiên cứu thị trường, tiềm lực để thực hiện thành công các
thương vụ lớn, đặc biệt là công tác quản trị và phòng ngừa, hạn chế rủi ro.
Từ khóa: môi trường kinh doanh, hậu WTO, doanh nghiệp Việt Nam

Published
2018-05-18