ĐIỀU KHOẢN HARDSHIP TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Trần Thanh Tâm, Nguyễn Minh Hiển

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trần Thanh Tâm
  • Nguyễn Minh Hiển

Abstract

Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu về điều khoản Hardship trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc
tế trên hai phương diện: Cơ sở pháp lý và thực tiễn vận dụng. Thông qua việc tìm hiểu các
quy định về Hardship trong PICC1, PECL2 và pháp luật Việt Nam, bài viết đã làm rõ: Khái
niệm về Hardship; Các điều kiện để công nhận Hardship; Các hệ quả pháp lý khi xảy ra
Hardship cũng như phân biệt giữa điều khoản Hardship và Force Majeure3. Ngoài ra, dựa
vào kết quả khảo sát 29 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và phỏng vấn chuyên gia, bài
viết cũng đã đánh giá tình trạng soạn thảo, ký kết và vận dụng điều khoản này trong thực tế
tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Hardship, thay đổi hoàn cảnh, force majeure, mua bán hàng hóa quốc tế.

Published
2018-05-18