HỘI NHẬP CỦA NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)

Bùi Duy Linh, Huỳnh Lưu Đức Toàn

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Bùi Duy Linh
  • Huỳnh Lưu Đức Toàn

Abstract

Tóm tắt
Bài viết trình bày một cách tóm tắt về quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN
(AEC) cũng như đi sâu vào mảng hội nhập kinh tế về tài chính đặc biệt là mảng bảo hiểm
và những cam kết của AEC trong vấn đề hội nhập, xoá bỏ rào cản trong ngành bảo hiểm.
Tiếp theo đó, bài viết trình bày tóm tắt về ngành bảo hiểm Việt Nam: tổng quan, các quy
định hiện hành của Chính phủ và các cơ quan quản lý ngành cũng như thực trạng hoạt động
kinh doanh bảo hiểm trong 3 quý đầu năm 2014 và quá trình hội nhập cùng những cam
kết của Việt Nam khi hội nhập AEC về bảo hiểm. Quan trọng hơn, bài viết đi sâu phân tích
những cơ hội vá thách thức cho ngành bảo hiểm Việt Nam cũng như đưa ra một số đề xuất
cho Chính phủ, các cơ quan quản lý ngành và cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
Quá trình hội nhập mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức mà ở đó, đòi hỏi cả phía các
cơ quan quản lý và các doanh nghiệp đều phải nỗ lực để thay đổi và bắt kịp những xu thế
chung của khu vực cũng như thế giới.
Từ khóa: ngành bảo hiểm, cộng đồng kinh tế, AEC, hội nhập.

Published
2018-05-18