HIỆP ĐỊNH TBT VÀ VẤN ĐỀ QUAN NGẠI THƯƠNG MẠI

Lê Thị Việt Nga

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Lê Thị Việt Nga

Abstract

Tóm tắt
Sử dụng những biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ sức khỏe,
an toàn cho con người, động thực vật, bảo vệ môi trường và tránh những hành động man
trá là cần thiết, chính nghĩa, hợp pháp. Tuy nhiên, để các biện pháp kỹ thuật không thể trở
thành rào cản trong thương mại quốc tế, các thành viên của WTO phải tuân thủ Hiệp định
TBT1 khi xây dựng và sử dụng những biện pháp kỹ thuật. Nếu một thành viên có những biện
pháp kỹ thuật không phù hợp với Hiệp định này sẽ có thể bị các thành viên khác bày tỏ quan
ngại hoặc yêu cầu tham vấn tại Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO. Là thành viên của
WTO, bên cạnh việc tuân thủ những quy định của Tổ chức này, Việt Nam cũng cần biết cách
bảo vệ lợi ích của mình trước sự vi phạm của thành viên khác hoặc biết cách đối phó với
những quan ngại về TBT. Bài viết này đề cập đến vấn đề quan ngại thương mại liên quan
đến Hiệp định TBT và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam.
Từ khóa: Hiệp định TBT, quan ngại thương mại

Published
2018-05-18