XÁC ĐỊNH NỘI DUNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ QUỐC TẾ BỞI TÒA ÁN

Đỗ Minh Tuấn

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đõ Minh Tuấn

Abstract

Tóm tắt
Án lệ của Anh và các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung đối xử với pháp luật nước
ngoài như chứng cứ. Vì vậy, pháp luật nước ngoài chỉ được áp dụng khi đương sự khởi
xướng áp dụng và chứng minh nội dung pháp luật nước ngoài. Trong trường hợp các đương
sự không chứng minh được nội dung pháp luật nước ngoài thì luật nơi xét xử sẽ được áp
dụng theo nguyên tắc suy đoán luật nước ngoài tương tự luật nơi xét xử. Các nước Châu Âu
lục địa ban đầu cũng coi pháp luật nước ngoài là chứng cứ. Nhưng từ cuối thế kỷ 19, các
quốc gia này lần lượt áp dụng học thuyết pháp luật. Theo đó, pháp luật nước ngoài được coi
là luật và tòa án có nghĩa vụ áp dụng và xác định pháp luật nước ngoài mặc dù đương sự
không khởi xướng và chứng minh pháp luật nước ngoài. Ban đầu, Hoa Kỳ cũng đối xử với
pháp luật nước ngoài như chứng cứ. Tuy nhiên, đến năm 1966, Hoa Kỳ coi pháp luật nước
ngoài là pháp luật. Nhưng, tòa án không áp dụng pháp luật nước ngoài nếu như đương sự
không khởi xướng việc áp dụng và nghĩa vụ chứng minh nội dung pháp luật nước ngoài vẫn
thuộc về đương sự. Pháp luật thực định và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam chưa có
câu trả lời rõ ràng về việc nội dung pháp luật nước ngoài được xác định như thế nào ở Việt
Nam. Vì vậy, cần xây dựng khung pháp luật về xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở
Việt Nam phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.
Từ khóa: xác định nội dung pháp luật nước ngoài, khởi xướng pháp luật nước ngoài,
chứng minh pháp luật nước ngoài, pháp luật nước ngoài

Published
2018-05-18