NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Đoàn Văn Khái

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đoàn Văn Khái

Abstract

Tóm tắt: Bài viết luận giải các khái niệm “năng lực tự học”,“nâng cao năng lực tự học của sinh viên”, các yếu tố tác động đến năng lực tự học của sinh viên và thực trạng năng lực tự học của sinh viên Đại học Ngoại thương hiện nay, từ đó nêu và phân tích một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự học của họ trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ.

Từ khóa: Năng lực tự học, sinh viên                                  

         Abstract: The article discusses and explains the concepts of "self-learning ability", "enhancing students’ self-learning ability", some factors affecting students' self-learning ability as well as existing status of self-learning ability in FTU students nowadays, from which to identify and analyze a number of solutions that contribute to develop the self-learning ability of FTU students currently in term of credit-based training system.

          Keywords: self-learning ability, students

Published
2018-05-18