TÁC ĐỘNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ EU ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Trần Văn Nam

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trần Văn Nam

Abstract

Tóm tắt
Hiệp định thương mại tự do (FTA)1 đang ngày càng trở thành các công cụ chính sách
thương mại phức tạp và có nhiều tác động đến lợi ích của các quốc gia đàm phán và ký
kết. Liên minh Châu Âu (EU) đã bắt đầu sử dụng các FTA một cách hệ thống từ những năm
1990 để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước láng giềng. Cùng với thời gian, các
FTA đã phát triển và bao hàm cả các khía cạnh phi thương mại. Thực tế, so với làn sóng
FTA đầu tiên đầu những năm 1990 vốn chủ yếu liên quan đến tiếp cận thị trường và thương
mại hàng hóa, thế hệ FTA mới có thể được biết đến như công cụ chính sách đối ngoại và
kinh tế vượt lên trên vấn đề cắt giảm các hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Việc đàm
pháp của EU về Hiệp định FTA có mục tiêu chính là đảm bảo lợi ích thương mại cho các
nhà xuất khẩu EU tại Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam cần chuẩn bị cho khả năng một FTA tham
vọng, với những cam kết sâu về mức độ và rộng về diện mở cửa với EU để đổi lại việc mở
cửa thị trường mạnh mẽ từ EU. Đây cũng là xu hướng chung của các FTA thế hệ mới. Bài
viết này phân tích những tác động của các quy định về rào cản kỹ thuật trong Hiệp định FTA
giữa Việt Nam và EU và nêu ra một số kiến nghị đối với Việt Nam.
Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do (FTA); Hiệp định Hợp tác và Đối tác Toàn diện
(PCA); Rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT); Liên minh châu Âu (EU).

Published
2018-05-18