Một số giải pháp ứng dụng các công cụ thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

Nguyễn Văn Thoan, Nguyễn Thị Hồng Vân

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Văn Thoan
  • Nguyễn Thị Hồng Vân

Abstract

Tóm tắt

Những công cụ thương mại điện tử như website bán hàng, email, blog, mạng xã hội… được coi là những giải pháp thiết yếu trong thời đại công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp bán lẻ có thể tiếp cận và giữ chân khách hàng hiệu quả hơn. Mặc dù, những công cụ thương mại điện tử này đã trở nên phổ biến và không còn xa lạ với nhiều doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam, tuy nhiên, việc ứng dụng các công cụ thương mại điện tử nhằm nâng cao hiệu quả bán lẻ trực tuyến thì không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng thành công. Nghiên cứu này phân tích tình hình ứng dụng các công cụ thương mại điện tử trong bán lẻ trực tuyến tại một số doanh nghiệp tại Việt Nam, kinh nghiệm ứng dụng thành công các công cụ thương mại điện tử trong bán lẻ trực tuyến tại Amazon.com, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp để tăng cường ứng dụng các công cụ thương mại điện tử trong bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam.

Từ khóa: bán lẻ trực tuyến, công cụ thương mại điện tử, email, mạng xã hội, website

Abstract

Ecommerce toolkit such as website, email, blog, social networks are considered essential solutions in the information technology era to help businesses reach and retain customers more effectively. Although these e-commerce toolkit have become popular to many businesses in Vietnam, however, the use of e-commerce toolkit to improve the efficiency of online retail is still limited. This paper analyzes the current statatus of application of e-commerce toolkit in online retail in Vietnam, experience of applying e-commerce toolkit in online retail at Amazon.com, the authors provide some suggestions for Vietnamese retailers to enhance the application of e-commerce toolkit to boost online retail.

Keywords: B2C, ecommerce toolkit, email, online retail, social networking, website

Published
2018-05-18