GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG THEO CISG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ngô Quốc Chiến

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Ngô Quốc Chiến

Abstract

Tóm tắt

Bài viết làm rõ một số vấn đề liên quan đến: Nội dung của 2 cách giải thíchHĐ “chủ quan” và “khách quan” quy định tại điều 8(1) và 8(2) của CISG; Nội dung các tình tiết có liên quan trong việc giải thích HĐ quy định tại điều 8(3), điều 9 của CISG và một số vấn đề thường gặp phải trong thực tiễn mà cần phải áp dụng các cách giải thích của CISG.Cuối cùng, bài viết đưa ra một số khuyến nghị mang tính chọn lọc cho những vấn đề mà tác giả nhận thấy rằng cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: CISG, Giải thích hợp đồng.

Mã số: 296. Ngày nhận bài: 12/08/2016. Ngày hoàn thành biên tập:                   . Ngày duyệt đăng:

Abstract

The purpose of this paper is to considersome issues relating to.Contents of two interpreting methods which are “subjective” and “objective” waysstated in article 8(1) and 8(2) of CISG; Substanceof relevant circumstances in interpreting contract stipulated in article 8(3), article 9 of CISG andthose frequently encountered in practices which must be applied interpreting method of CISG.Eventually, this article provides some selective recommendations for such issues which by the writer is deemed necessary for Vietnamese enterprises.

Key words: CISG, Contract interpretation.

Published
2018-05-18