QUẢN TRỊ THU NHẬP VÀ LỢI SUẤT CHỨNG KHOÁN TƯƠNG LAI: KIỂM CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Tuấn Anh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Ngọc Lan
  • Lê Tuấn Anh

Abstract

Tóm tắt

Nội dung chính của bài viết dưới đây tập trung kiểm định tác động của quản trị thu nhập đến lợi suất chứng khoán tương lai trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn 2007-2014, nhằm đưa ra bằng chứng thực nghiệm về hiện tượng dị thường dồn tích. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm tất cả các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ các ngành tài chính, ngân hàng và bất động sản. Tác giả sử dụng kết hợp ba phương pháp ước lượng bao gồm bình phương nhỏ nhất (OLS), tác động cố định (FEM) và tác gộng ngẫu nhiên (GLS) để kiểm chứng mối quan hệ giữa quản trị thu nhập và lợi suất chứng khoán tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng dồn tích và quản trị thu nhập (được đo qua thước đo dồn tích có thể điều chỉnh được) có tác động ngược chiều tới lợi suất chứng khoán và lợi suất chứng khoán phụ trội tương lai và thị trường chứng khoán định giá sai thành phần tổng dồn tích của thu nhập hiện tại. Kết quả cho thấy dồn tích không điều chỉnh được và quản trị thu nhập là những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dị thường dồn tích tại Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị thu nhập, dị thường dồn tích, dồn tích có thể điều chỉnh được, dồn tích không thể điều chỉnh được, tổng dồn tích

Mã số: . Ngày nhận bài: . Ngày hoàn thành biên tập: . Ngày duyệt đăng: .

Abstract

This paper investigates the relationship of earning management and future stock return in Vietnamese stock market from 2007 to 2014 in order to provide an emperical evidence for acrual anomoly. Data include all listed companies in both exchanges, exlcuding financial, banking and real estate industries. Ordinary least square (OLS), fixed effect (FEM) and random effect (GLS) are used to analyze the research topic. The findings show that total acrual and earning management have a negative relationship with future stock return and future abnormal return and stock market misprices acrual component ofearning. It is also proved that earning management (which is measured by proxy of discrestionary acrual) and non-discretionary acrual are reasons for acrual anomoly in Vietnam.

Key words: Earning management, acrual anomoly, discretionary acrual, non discretionary acrual, total acrual.

Published
2018-05-18