ẢNH HƯỞNG _CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI - KHO BÃI

Trần Thị Kim Anh, Đỗ Thành Trung

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trần Thị Kim Anh
  • Đỗ Thành Trung

Abstract

Tóm tắt

Bài nghiên cứu nhằm lượng hóa mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết trong lĩnh vực vận tải. Mô hình nghiên cứu được thực hiện thông qua việc phân tích 48 công ty niêm yết trong lĩnh vực này với 879 quan sát trong giai đoạn 2011- 2015. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng được hồi quy theo 3 phương pháp là Pooling, Fixed effect và Random effect và các kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tỷ lệ nợ lớn sẽ làm giảm khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Ngoài ra nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan hệ của tỷ trọng đầu tư tài sản cố định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Published
2018-05-18