CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN NHA TRANG

Hồ Huy Tựu, Nguyễn Văn Ngọc, Đỗ Phương Linh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hồ Huy Tựu
  • Nguyễn Văn Ngọc
  • Đỗ Phương Linh

Abstract

Tóm tắt

Mục tiêu của bài viết là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân dựa trên lý thuyết hành vi dự định TPB với hai biến số mở rộng là rủi ro cảm nhận và sự tin tưởng. Sử dụng mẫu khảo sát gồm 250 người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang và các công cụ phân tích định lượng, kết quả khẳng định có 5 trên 6 nhân tố có ảnh hưởng dương đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân. Nghiên cứu đề xuất một số hàm ý ứng dụng nhằm xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả để thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh của dân tại Nha Trang.

Từ khóa: hành vi tiêu dùng xanh, rủi ro cảm nhận, tin tưởng, TPB.

Abstract

The objective of the paper is to analyze the factors affecting green consumption behavior of the people based on the theory of planned behavior (TPB) with two extensions, perceived risks and trust. Based on a survey of 250 consumers in Nha Trang city and quantitative analytical methods, the results confirm 5/6 factors that have a positive impact on green consumption behavior. This study suggests some practical implications for effective communication strategies for people in Nha Trang city.

Keywords: green consumption behavior, perceivd risk, trust, TPB.

Published
2018-05-18