THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

Nguyễn Thị Phương Lan

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Phương Lan

Abstract

Tóm tắt

Hội nghị các nhà tài trợ đầu tiên cho Việt Nam vào tháng 12/1993 đã đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và cộng đồng 51 nhà tài trợ song phương và đa phương với các chương trình Hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance-ODA). Sau hơn 20 năm, việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Bài viết này nhằm mục đích đánh giá thực trạng, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất những giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Từ khóa: Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Vốn vay ưu đãi nước ngoài; Dự án ODA; Nhóm 6 Ngân hàng phát triển.

Mã số: 266. Ngày nhận bài: 05/04/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 05/10/2016 Ngày duyệt đăng: 10/10/2016.

Abstract

The conference of the first donors for Vietnam in December 1993 has laid the foundation for the development cooperation relations between Vietnam and fifty one of bilateral and multilateral donor community with Official Development Assistance-ODA. After 20 years, the mobilization, management and utilization of ODA capital in Vietnam has made significant achievements. This article is aimed to assess the realistic settings, the situation and the barriers as well as to propose the policy mechanism solution in order to improve the efficiency of the mobilization and the utilization of the ODA Capital and foreign concessional loans for the social economic development period 2016-2020 and the following years.

Key words: Official Development Assistance-ODA, foreign concessional loans; ODA projects; Group of 6 Banks for Development.

Published
2018-05-18