CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

Lê Phương Lan

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Lê Phương Lan

Abstract

Tóm tắt

Nghiên cứu này tiến hành phân tích các nhân tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết trên hai Sở chứng khoán Hà Nội (HNX) và Thành phố Hồ Chính Minh (HOSE). Mẫu nghiên cứu bao gồm 846 quan sát của 94 doanh nghiệp trong 9 năm từ 2006 đến 2014. Ba mô hình được sử dụng là mô hình OLS gộp, mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Kết quả hồi quy cho thấy giá trị doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn bởi các biến số vĩ mô. Tăng trưởng GDP và tăng trưởng cung tiền M2 đều có ảnh hưởng dương đến giá trị doanh nghiệp. Ngược lại, lãi suất và biến động tỷ giá lại có tác động tiêu cực đến giá trị doanh nghiệp.

Trong các yếu tố vi mô, khả năng sinh lời có tác động mạnh mẽ và rõ ràng nhất đến giá trị doanh nghiệp. Có mối quan hệ hình chữ U ngược giữa đòn bay tài chính và giá trị doanh nghiệp và có một số bằng chứng yếu cho thấy rủi ro kinh doanh có ảnh hưởng tích cực đến giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu tìm thấy ít bằng chứng ủng hộ giả thuyết về tác động của các vấn đề đại diện và cấu trúc sở hữu đến giá trị doanh nghiệp. Kết quả hồi quy cũng cho thấy quy mô và tính thanh khoản không có tác động đến giá trị các doanh nghiệp sản xuất đại chúng.

Từ khóa: giá trị doanh nghiệp, nhân tố vi mô, nhân tố vĩ mô.

Mã số: 273. Ngày nhận bài: 16/05/2016. Ngày hoàn thành biên tập: //2016. Ngày duyệt đăng: //2016.

Abstract

This paper analyzes microeconomic and macroeconomic factors that affect the value of industrial manufacturing firms listed on Hanoi and Hochiminh stock exchanges. There are 846 observations of 94 firms from 2006 to 2014. Models that are applied in this paper are OLS regression model, fixed effect model (FEM) and random effect model (REM). The result points out that firm value is considerably affected by macroeconomic factors. GDP growth and M2 growth have positive effects while interest rate and foreign exchange rate have negative effects on firm value.

Among the microeconomic factors, profitability represented by ROE has the strongest and clearest influence on firm value. There exists to be a reverse U letter relationship between financial leverage andfirm value, and there s week evidence that business risk has positive effect on firm value. Besides, this paperfound little evidence to support the hypothesis of the effect ofagency problem and ownership structure on firm value. The regression result also shows that size and liquidity have no effects on public manufacturing firms.

Key words: firm value, microeconomic factors, macro economic factors.

Published
2018-05-18