ỨNG DỤNG MA TRẬN SWOT CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CHO HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Hà Sơn Tùng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hà Sơn Tùng

Abstract

Tóm tắt

Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (HHNHVN) là tổ chức xã hội tất yếu trong nền kinh tế thị trường, được pháp luật thừa nhận và khuyến khích phát triển. Dù không hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận nhưng HHNHVN vẫn cần có chiến lược phát triển nhằm phát huy chức năng, vai trò vốn có. Có nhiều công cụ khác nhau hỗ trợ cho việc hoạch định chiến lược nói chung và hoạch định chiến lược cho HHNH nói riêng. Trong số đó, ma trận SWOT là một công cụ phổ biến. Dựa trên cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu của HHNHVN, bài báo tập trung ứng dụng ma trận SWOT trong việc đưa ra các giải pháp chiến lược cho Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, tầm nhìn 2025.

Từ khóa: ma trận SWOT, tổ chức phi lợi nhuận, giải pháp chiến lược, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam

Abstract

Vietnam banks association (VNBA) is a voluntary professional organization of credit institutions in Vietnam. It operates in a voluntary principle of autonomy and self-responsibility. Though it is not for profit oriented, the association needs to have growth strategies. Indeed, there are many tool to craft strategies. SWOT analysis is one of them. This paper aims at applying SWOT analysis on crafting strategic solutions for VNBA, vision to 2025. 

Keywords: SWOT analysis, Non Government Organization, Vietnam banks association

Published
2018-05-18