CHUỖI CUNG ỨNG XANH THUỶ SẢN VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nguyễn Thị Yên

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Yến

Abstract

Tóm tắt

Việc phát triển nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang gây ra những tác động xấu đến môi trường, trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành thủy sản cũng góp phần gây ra biến đoi khí hậu và phát thải khí nhà kính. Đe giải quyết vấn đề này các doanh nghiệp cần nhìn nhận đúng đắn và nghiêm túc về chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng xanh. Theo đó, cần có các biện pháp giảm tác động xấu đến môi trường trong các hoạt động của chuỗi cung ứng bao gồm: hoạch định, tìm nguồn cung ứng, sản xuất, phân phối và trả lại. Bài báo sẽ đưa ra mô hình chuỗi cung ứng xanh, thực trạng xanh hóa chuỗi cung ứng xanh thủy sản Việt Nam và những giải pháp đe làm xanh hóa chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam.

Từ khóa: chuỗi cung ứng xanh, doanh nghiệp, thủy sản Việt Nam.

Mã số: 298. Ngày nhận bài: 25/08/2016. Ngày hoàn thành biên tập: . Ngày duyệt đăng: .

Abstract

Developing the economic has had bad impact on the environment, and producing/manufacturing activities in seafood create climate change and greenhouse gas emissions. Therefore, enterprises need to understand fully and seriously about supply chain and green supply chain. That means we should add activities which reduce bad impact on the environment in supply chain, involve: planning, finding suppliers, manufacturing, allocation, and recycling. This paper describes green supply chain model, the situation of greening seafood supply chain and some recommendations to have greening the Vietnamese seafood supply chain.

Key words: green supply chain, enterprises, Vietnamese seafood.

Published
2018-05-18