DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Bùi Thị Thanh Nga

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Bùi Thị Thanh Nga

Abstract

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế được bàn đến rất nhiều trên các diễn đàn kinh tế với rất nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến một ngành nghề cụ thể, trong đó có lĩnh vực kinh doanh vận tải biển. Hải Phòng là một thành phố với rất nhiều điểm thuận lợi để phát triển hoạt động kinh doanh này. Số doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển tại Hải Phòng chiếm tỷ trọng khá cao. Qua phân tích về thực trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này từ phạm vi hoạt động, quy mô cho đến đội tàu vận chuyển, bài báo sẽ đề xuất một số giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh vận tải biển của doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Vận tải biển, doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng, hội nhập kinh tế quốc tế.

Abstract

Recently, the international integration is discussed in many economic forums with many papers and works about the influence of a specific industry, maritime transport industry is including. Haiphong is a city that has a lot of favourable conditions to develop those activities. The number of enterprises operating in this field accounts for a high proportion. By analysing the activities of these enterprises in the scope, the size and the merchant fleet, the paper would suggest some solutions to enhence those activities of Haiphong s enterprises in particular and Vietnam ‘s ones in general in the international integration.

Key words: maritime transport, maritime transport enterprises, Haiphong s maritime transport enterprises, international integration.

Published
2018-05-18