Kinh nghiệm phát triển kỹ năng cho sinh viên theo dự án ModEs tại một số nước Châu Âu và một số đề xuất giảng dạy phát triển kỹ năng cho sinh viên Đại học Ngoại thương

Hoàng Thị Thùy Dương, Lê Trà My

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hoàng Thị Thùy Dương
  • Lê Trà My

Abstract

Tóm tắt

Phát triển kỹ năng cho sinh viên là hoạt động được chú trọng ở rất nhiều trường đại học trên thế giới, đặc biệt ở các nước phát triển như Châu Âu. ModEs là dự án tích hợp chương trình chung Châu Âu về kỹ năng mềm vào chương trình học tập và hoạt động ngoại khóa cho sinh viên đã đạt được nhiều kết quả. Bài viết trình bày kinh nghiệm xây dựng chương trình, giảng dạy và một số mô hình phát triển kỹ năng cho sinh viên tại một số nước Châu Âu nhằm đưa ra đề xuất giảng dạy phát triển kỹ năng cho sinh viên Đại học Ngoại thương

Từ khóa: kỹ năng mềm, phát triển kỹ năng, dự án ModEs

Astract

Developing skills for students is the activitiy that is paid more attention in many universities, especially European developed countries. ModEs was the project which aimed at integrating a common European programe on soft skills in the academia curricula and the dipoma supplement that have had significant results. This paper presents experiences in building skill development program, teaching methods and several models to develop soft skills for students in some European Universities; then, the authors provided suggested implications to improve soft skills performance of Foreign Trade University’s students.

Keyword: soft skills, skill development, ModEs

Published
2018-05-18