XUẤT KHÂU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐÂU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐÔI VỚI VIỆT NAM

Nguyễn Quang Minh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Quang Minh

Abstract

Tóm tắt

Một trong những thành tựu noi bật trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là sự mở rộng nhanh chóng trong hoạt động xuất khau của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI). Bên cạnh những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, xuất khau của các doanh nghiệp FDI cũng có nhiều hạn chế. Bài viết tập trung phân tích tình hình xuất khau của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam giai đoạn 2001-2015 và làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với Việt Nam trong hoạt động xuất khau của khu vực doanh nghiệp này.

Từ khóa: FDI, doanh nghiệp FDI, tăng trưởng xuất khau.

Mã số: 285. Ngày nhận bài: . Ngày hoàn thành biên tập: . Ngày duyệt đăng: .

Abstract

One of the most noticeable achievements of international economic integration of Viet Nam is the expansion of export activities of Foreign direct investment Capital Enterprises (FDI Enterprises). However, export ofFDI Enterprises still face plenty of export challenges. This paper analyzes export activities of FDI Enterprises during the period 2001-2015 and their challenges for Viet Nam.

Key words: FDI, FDI Enterprises, export growth.

Published
2018-05-18