GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠ SỞ QUẢNG NINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TRONG BỐI CẢNH MỚI

Nguyễn Phúc Hiền, Nguyễn Văn Tuân

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Phúc Hiền
  • Nguyễn Văn Tuân

Abstract

Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu thực trạng Cơ sở Quảng Ninh (CSQN) của Trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh mới từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế khó khăn. Trên cơ sở phân tích hạn chế và bối cảnh mới, bài viết đề xuất giải pháp để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức phát huy thế mạnh và khắc phục những hạn chế của Cơ sở Quảng Ninh trong thời gian tới.

Từ khóa: cơ sở Quảng Ninh, trường Đại học Ngoại thương, bối cảnh mới.

Abstract

This paper examines the current situationof Quangninh Campus, Foreign Trade University in the new context. Some achievements and issues are pointed out. Relying on the analysis of the current issues and the new context, some solutions are proposed to take advantage of opportunities and overcome challenges in order to deal with some of the issues in the coming time.

Keywords: Quangninh campus, Foreign Trade University (FTU), the new context.

Published
2018-05-18