LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngô Nguyễn Hiệp Phước

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Ngô Nguyễn Hiệp Phước

Abstract

Tóm tắt
Phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch có ý ngĩa rất quan trọng đối với phát triển du lịch. Lợi thế và tiềm năng du lịch ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển du lịch. Mục đích nghiên cứu của bài viết là phát hiện/xác định lợi thế, tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ, từ đó có định hướng và biện pháp khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của thành phố. Bài viết tập trung làm rõ ý ngĩa của việc khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của địa phương; xác định các lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch của Cần Thơ, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ.

Từ khóa: Cần Thơ, lợi thế du lịch, tài nguyên du lịch, tiềm năng phát triển du lịch.

Abstract
Promoting the advantages and potential of tourism is important for tourism development. The development of tourism are directly affected by the advantages and potential of tourism. This study is to discover the advantages and potential of tourism in Can Tho city, thereby orienting and taking measures to exploit them. The study will focus on clarifying the meaning and methods of discovering and exploiting the advantages and potential of tourism in the local area; identifying advantages and potential of developing tourism in Can Tho; proposing some orientations and solutions to exploit the advantages and potential of tourism in Can Tho city.

Keywords: Can Tho, potential for tourism development, tourism advantages, tourism resources.

Published
2018-05-18