TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SỐ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN 4.0: NHÌN TỪ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ VÀ THỰC THI

Nguyễn Hồng Quân

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Hồng Quân

Abstract

Tóm tắt

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển công nghệ số ở Việt Nam, một thế hệ các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng công nghệ này đã xuất hiện vừa đem lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro cho khách hàng trong quá trình thực hiện các giao dịch. Đặc biệt, khi gần đây, nhiều khách hàng đã phát hiện thông tin cá nhân của mình bị phát tán, trao đổi, mua bán một cách công khai từ các nhà cung cấp dịch vụ và đã gây ra nhiều hậu quả, phiền toái và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng. Vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được quy định tại một số văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước cùng với cơ chế xử phạt khi vi phạm. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, hiệu quả chỉ có thể đạt được khi các doanh nghiệp số và các chủ thể tham gia phải có ý thức cao. Đặc biệt doanh nghiệp cần coi đây là trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility - CSR) của mình khi khách hàng đã tin cậy và cung cấp những thông tin cá nhân (những điều bí mật đời tư) cho mình. Bài viết nhằm hệ thống hóa một số quan điểm bảo vệ dữ liệu cá nhân gắn với CSR của doanh nghiệp số, quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam, tình hình bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng, những thông tin cá nhân ở các cấp độ và khuyến nghị đối với Nhà nước, doanh nghiệp trong vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân.

Abstract

Over 20 years of building and developing digital technology in Vietnam, a new generation of enterprises operating on the technology platform has grown up and brought many benefits but are also involved in numerous risks to the customers in transaction. In particular, personal data of customers has been dispersed, exchanged, purchased publicly from service providers and has caused numerous consequences, nuisances and potential risks for customers. The protection of personal data of customers has been stipulated in some legal documents and the mechanism of punishment. However, efficiency can only be achieved when digital enterprises and stakeholders are highly aware of the importance of privacy. These points to the need of businesses taking it as their social responsibility when customers trust and provide personal information (privacy) for them. This paper aims to systematize some views on personal data protection associated with CSR (Corporate Social Responsibility), the law on personal data protection in Vietnam, the protection of privacy on the internet, personal information at various levels and recommendations to the government and digital enterprises on the protection of personal information.

Keywords: Trách nhiệm xã hội, Doanh nghiệp số, Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Privacy, CSR

Published
2018-05-18