KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM

Trần Thị Bích Nhung

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trần Thị Bích Nhung

Abstract

Tóm tắt

Kỹ năng lãnh đạo chính là khả năng thực hiện các công việc, biến kiến thức thành hành động của nhà lãnh đạo, thể hiện sự thành thạo của người lãnh đạo khi vận dụng kiến thức vào trong thực tế thực hiện chức năng lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, do đó kỹ năng lãnh đạo có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Bài viết này hệ thống hóa cơ sở lý luận về kỹ năng lãnh đạo, các mô hình đánh giá kỹ năng lãnh đạo, đề xuất mô hình đo lường phù hợp, kiểm định mô hình, và tiến hành đánh giá kỹ năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tại Tp.HCM. Để làm rõ các vấn đề nghiên cứu nêu trên, bài viết sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, tư duy, suy luận logic trên cơ sở sử dụng cách tiếp cận định tính kết hợp định lượng. Để đánh giá mô hình nghiên cứu, bài viết sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha, EFA, CFA thông qua công cụ thống kê SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, kỹ năng của lãnh đạo các doanh nghiệp tại Tp.HCM nhìn chung còn nhiều hạn chế, yếu kém nhất là những kỹ năng liên quan đến con người, kỹ năng truyền đạt, xây dựng tầm nhìn và kỹ năng xác định các nguyên nhân chính của vấn đề, các kỹ năng còn lại khá tương đồng như nhau.

Từ khóa: Lãnh đạo các doanh nghiệp tại Tp.HCM, đo lường kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng của lãnh đạo.

Abstract

Leadership skill is the ability to perform tasks, turns knowledge into the action of the leader, demonstrates the leader's proficiency when applying knowledge in actual practice to achieve the objectives, so leadership skills is essential for the survival and development of businesses in Ho Chi Minh City. This article will systematize the theories about leadership skills, leadership skills models, suggest the appropriate model, test model, and assess leadership skills of companies in HCM City. In order to clarify the above research issues, this paper uses the methods of analysis, synthesis, thinking and logical reasoning via using the qualitative and quantitative approachs. To assess the research model, the study uses Cronbach's Alpha, EFA, CFA tests through the SPSS and AMOS statistical tools. The results show that the skills of leaders in HCMC enterprises are generally limited, especially skills related to human, communication skills, vision and key causes skills, the others are quite similar in the same.

Key words: Leadership of enterprises in HCM city, Leadership skills measurement, leadership skills, skills of leaders.

Published
2018-05-18