VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NỮ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Nguyễn Thị Tố Uyên

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Tố uyên

Abstract

Tóm tắt:

Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ, trong đó có nữ trí thức là một yêu cầu quan trọng. Trí thức nữ luôn phát triển cả về số lượng và chất lượng; đóng góp vào sự phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực. Song, vẫn còn tồn tại nhiều rào cản - cả chủ quan và khách quan - ảnh hưởng đến vai trò của nguồn lực trí thức nữ. Bài viết sẽ phân tích những vai trò và giải pháp để phát huy vài trò của đội ngũ trí thức nữ ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: trí thức, trí thức nữ, phát triển bền vững

Abstract:

In the present period, strengthening the Party leadership of female intellectuals is an important requirement. Female intellectuals always develops in both quantity and quality; Contribute to the development of the country in all areas. However, there are still many barriers - both subjective and objective - that affect the role of women's intellectual resources. The paper will analyze the roles of female intellectual resources and solutions to promote the role of women's intellectual resources in Vietnam today.

Keywords: intellectuals, female intellectuals, sustainable development

Published
2018-05-18