XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ: THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Cao Thị Hồng Vinh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Cao Thị Hồng Vinh

Abstract

Tóm tắt

Thủ công mỹ nghệ cho tới nay vẫn là ngành hàng có nhiều đóng góp, đặc biệt về mặt xã hội đối với Việt Nam, do đó, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có vai trò hết sức quan trọng. Trên cơ sở phân tích thực trạng của hoạt động xuất khẩu các sản phẩm này trong giai đoạn 2011-2016, bài nghiên cứu đã chỉ ra những điểm nổi bật liên quan tới kim ngạch xuẩt khẩu, các nhóm sản phẩm xuất khẩu chính…của Việt Nam. Từ đây, kết hợp với những phân tích cụ thể về bối cảnh ngành hàng trên thế giới năm 2016 và những cơ sở dự báo khác, tác giả đã đưa ra những dự báo cụ thể về triển vọng của hoạt động xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong thời gian tới. Những dự báo đó bao gồm: (i) Xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ sẽ gặp nhiều khó khăn; (ii) Các thị trường Châu Á sẽ là các thị trường có tiềm năng rất lớn; (iii) Thị trường Mỹ vẫn là thị trường thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; (iv) Gốm sứ tiếp tục là sản phẩm xuất khẩu quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam; (v) Các sản phẩm Kỹ nghệ vàng bạc (mã HS 7114) là nhóm sản phẩm tiềm năng trong tương lai và (vi) Các hoạt động đầu tư cho thiết kế về mẫu mã, cũng như các hoạt động phối hợp của các làng nghề với nghệ sĩ sẽ được đẩy mạnh.

 

Từ khóa: xuất khẩu, thủ công mỹ nghệ, dự báo, Việt Nam

 

Abstract

  Handicrafts are among products making great social contribution to Vietnam, hence, enhancing their exports undoubtedly plays an important role to the country. From the analyses of the export situation of Vietnam during the period of 2011-2016, the paper has figured out the main features regarding export turnover and key groups of handicrafts. On the base of this, in the combination of details in the world situation in 2016 and other forecasted background, the paper has made predictions about the trends of exporting Vietnamese handicrafts in the coming years, including (i) The export of handicrafts will face many challenges and difficulties; (ii) Asian countries tend to become potential market; (iii) the United States remains a big market for Vietnamese handicrafts; (iv) Ceramics are among the most important export products; (v) Articles, goldsmiths and silversmiths (HS code of 7114) are very potential products for export in the future; and (vi) Further investment in designing and cooperation between artists and craftsmen will be improved.

 

Keywords: export, handicraft, forecast, Vietnam

Published
2018-05-18