THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOÀN CẦU 2005-2016 VÀ TRIỂN VỌNG 2017

Nguyễn Thị Thùy Vinh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Thùy Vinh

Abstract

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu xem xét và đánh giá những sự thay đổi trong thương mại quốc tế toàn cầu trong giai đoạn 2005-2015 và đặc biệt là sự giảm sút của năm 2016. Để đánh giá một cách sát thực tình trạng giảm sút này cũng như dự báo xu hướng tương lai của thương mại toàn cầu, bài viết đã phân tích và đánh giá về hoạt động thương mại quốc tế của một số quốc gia và khu vực chủ đạo như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, khu vực ASEAN và EU. Bên cạnh đó, bài viết đưa ra một số nhận định về khả năng tăng trưởng và những sự thay đổi trong thương mại quốc tế năm 2017.

Từ khóa: thương mại quốc tế, toàn cầu, tổng quan, triển vọng

Abstract

The study investigates changes in global international trade in the period of 2005-2015 and especically, considers the decline of the global international trade in 2016. To evaluate accurately reasons causing the decline as well as to predict the future trend of global trade, the paper analyzes the international trade performances of some key countries and regions such as the US, Japan, China, ASEAN and EU. In addition, the paper gives some judgments about perspective of the international trade in 2017.

Keywords: international trade, global, overview, perspective

Published
2018-05-18