Sidebar

06
T7, 03

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 134

Đỗ Thị Bình

Trường Đại học Thương mại, Hà Nội, Việt Nam

 Ngày nhận: 22/09/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 18/12/2020; Ngày duyệt đăng: 11/01/2021

Tóm tắt: Bên cạnh những cơ hội rất lớn từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA, xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, cụ thể xuất khẩu tôm sang các thị trường này cũng phải đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt phải đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn về môi trường. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của nhóm tác giả Do & cộng sự (2019), tỉ lệ ứng dụng chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường (CLKDTTMT) của các doanh nghiệp (DN) thuỷ sản Việt Nam còn thấp và chủ yếu mới là CLKDTTMT thụ động. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nhận diện và xếp hạng các rào cản chiến lược này của các DN xuất khẩu tôm Việt Nam, từ đó đề xuất các hàm ý và kiến nghị giúp các DN này vượt qua các rào cản để mạnh dạn áp dụng CLKDTTMT, tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hướng tới phát triển bền vững (PTBV).

Từ khóa: Nhận diện và xếp hạng rào cản, Chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường, Phương pháp Tốt nhất - Xấu nhất, Phương pháp Delphi, Doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam

 

BOTTLENECKS IN ADOPTING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY STRATEGIES OF VIETNAM SHRIMP EXPORTERS: IDENTIFYING AND RANKING BARRIERS

Abstract: In addition to great opportunities from new-generation free trade agreements such as CPTPP and EVFTA, Vietnamese seafood as well as shrimp export also face great challenges, especially meeting environmental regulations and standards when exporting to CPTPP and EVFTA’s markets. However, a previous study of Do et al., 2019 has confirmed the low ratio of adoption of environmentally friendly strategies by Vietnamese seafood firms, and they are mainly adopting reactive environmentally friendly strategy. Therefore, this paper’s objective is to identify and rank the barriers of environmentally friendly strategy, thereby proposing implications and recommendations to help Vietnam shrimp exporters to overcome the barriers, take full advantage of a new generation of free trade agreement, and develop in the direction of sustainability.

Keywords: Identifying and ranking barriers, Environmentally friendly strategy, Best - Worst methodology, Delphi method, Vietnamese shrimp exporters

Đọc bản PDF full tại: KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TÔM VIỆT NAM: NHẬN DIỆN VÀ XẾP HẠNG CÁC RÀO CẢN