Sidebar

22
T5, 10

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 130

Lê Thị Thu Thủy
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Hồng Quân
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Võ Sỹ Mạnh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 29/05/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 20/07/2020; Ngày duyệt đăng: 24/08/2020


Tóm tắt: Hiện nay, các trường đại học Việt Nam có rất nhiều các hoạt động định hướng, tư vấn nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình lựa chọn ngành nghề, công việc sau khi tốt nghiệp phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn còn mang tính chất riêng lẻ, không tập trung và không có kết nối với nhau tạo thành một hệ thống. Việc triển khai các hoạt động tư vấn nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của sinh viên là cần thiết để các trường đại học giúp sinh viên nâng cao khả năng có việc làm sau khi ra trường.
Từ khóa:Trường đại học, Sinh viên, Tư vấn nghề nghiệp, Việc làm

 

CAREER COUNSELING FOR UNIVERSITY STUDENTS IN VIETNAM

Abstract: Currently, Vietnamese universities organize various orientation and counseling activities to support students in choosing a career after graduation that best suits their abilities and interests. However, these activities are still individual, unfocused, and interconnected to form a system. The implementation of solutions consistent with the career counseling needs of university students is essential for universities to help students improve their employability after graduation.
Keywords: University, Student, Career counseling, Carrers

Đọc bản full PDF tại đây: TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM