Tạp chí KTĐN số 84

* Số tạp chí: 84(2016) -  Mã số: 230
* Tác giả: Nguyễn Phúc Cảnh, Phan Gia Quyền, Hà Thị Mỹ Duyên

Tóm tắt
Bài nghiên cứu xem xét tác động lan tỏa của thị trường chứng khoán Trung Quốc đối với thị trường chứng khoán của 6 nước trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam trong giai đoạn từ 2005 – 2015.  Thông qua sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy, hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai cho dữ liệu chuỗi thời gian theo ngày, kết quả cho thấy thị trường chứng khoán Trung Quốc có tác động lan tỏa đến các thị trường 6 nước ASEAN, và tác động lan tỏa có độ trễ từ 2 đến 3 ngày.
Từ khóa: thị trường chứng khoán, tác động lan tỏa, Trung Quốc, Đông Nam Á